ANBI-informatie

Stichting Steunfonds Vrienden van Maasveld is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Onderstaaande informatie is van belang voor het verkrijgen en behouden van deze status:
 

  • Jaarverslag 2017
  • Beleidsplan 2018-2020
  • De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun inzet.
  • Kantoorkosten en kosten van administratieve ondersteuning worden gedragen door stichting Maasveld/Koraal Groep.
  • RISN-nummer: 852569415
  • IBAN: NL38 RABO 0384789447
     

Beleidsplan 2016-2018

Maasveld heeft de Vrienden van Maasveld verzocht om gelden in te zamelen ten einde de nieuwbouw van een zwembad mogelijk te maken. Het bestaande zwembad moet in het kader van de renovatie van het instellingsterrein gesloopt worden. Daar de overheid slechts gelden beschikbaar stelt voor de nieuwbouw van een therapiebad is voor een volledig geoutilleerd zwembad een extra bedrag nodig van € 500.000,-. Om deze gelden binnen te halen, zijn initiatieven ondernomen onder de naam De Droom van Daniëlle waarin de noodzaak voor een dergelijk breder opgezet zwembad duidelijk wordt gemaakt.

Maasveld zal een aantal acties zelf ondernemen om een gedeelte van de benodigde € 500.000,- bij elkaar te krijgen. Het betreft in deze de verkoop van gadgets (€ 10.000,-), de organisatie van een sponsordiner (€ 10.000,-) en benefietconcert (€ 20.000,-) als ook deelname aan een sport-sponsormanifestatie onder de naam Zweit Veur Leid (€ 20.000,-).

In goed overleg tussen Maasveld en de Vrienden van Maasveld is medio 2016 afgesproken dat de Vrienden van Maasveld in de periode van 2016 - 2018 een aantal bijzondere activiteiten gaan ontplooien die erop gericht zijn om een bedrag van € 390.000,-  binnen te halen om het nieuwe zwembad mogelijk te maken. Daartoe zullen bedrijven en organisaties aangeschreven worden om een financiële bijdrage te leveren. Daarnaast zullen medewerkers, vrijwilligers, cliënten en/of verwanten van cliënten van Maasveld verzocht worden om Vriend van Maasveld te worden door storting van een door hun zelf nader te bepalen bedrag. Ook zullen bedrijven en organisaties benaderd worden om hun naam vermeld te krijgen in de ruimte van het nieuwe zwembad en hiervoor een bijzondere gift te doen. In haar vergadering d.d. 15 november 2016, heeft het Bestuur van de Stichting Steunfonds Vrienden van Maasveld het bestaand plan van aanpak en begroting 2016-2018 gewijzigd. Veranderingen waren nodig daar in 2016 het steunfonds geconfronterd werd met diverse mutaties in de bestuurssamenstelling, de oplevering van de doneermodule vertraging ondervond (wordt voorjaar 2017) en besloten werd een officiële erkenning bij het Centraal Bureau Fondswerving aan te vragen alvorens met de uitvoering van het plan van aanpak te starten. Deze erkenning werd per 1 november 2016 verleend. Om deze redenen werd besloten de aftrap ter uitvoering van het plan van aanpak te verplaatsen naar maart 2017. In dezelfde vergadering werd besloten om niet alleen in 2016 een bedrag van 50.000 euro uit het eigen vermogen van de Stichting Steunfonds Vrienden van Maasveld over te maken naar Maasveld/Koraal Groep ter realisering van de Droom van Daniëlle, maar ook in 2017 een gelijk bedrag over te maken voor hetzelfde doel. Verwezen wordt naar de volgende paragraaf bevattende ondermeer het aangepaste Beleidsplan 2016-2018.

De Stichting Steunfonds Vrienden van Maasveld zal haar activiteiten in de periode 2016-2018 nagenoeg geheel richten op het leveren van een belangrijke financiële bijdrage ter realisering van De Droom van Daniëlle. Dit betekent dat de giften die in de periode 2016-2018 worden ontvangen, geheel besteed zullen worden aan De Droom van Daniëlle. Dit betekent tevens dat de Vrienden van Maasveld terughoudend zullen zijn bij het beoordelen van financiële aanvragen voor andere doelen dan de realisatie van De Droom van Daniëlle. In geval van toekenning zal de financiering van een dergelijke aanvraag vanuit de algemene financiële reserves van de Vrienden van Maasveld gefinancierd worden.

Deel deze pagina op