Medezeggenschap

Medezeggenschap is belangrijk bij Maasveld. Medewerkers zijn vertegenwoordigd in de Ondernemingsraad en bewoners in de Bewonersraad. Samen zorgen zij ervoor dat de kwaliteit van onze zorg en diensten goed blijft en zonodig verbetert.

De cliëntenraad is een formele en wettelijke gesprekspartner van de directie en bestaat uit twee deelraden: de Bewonersraad en de Verwantenraad. Zowel de inbreng van bewoners als van verwanten is dus van belang bij beslissingen die binnen Maasveld worden genomen. Beide deelraden hebben dezelfde bevoegdheid. Ze hebben inspraak in het beleid en behartigen de belangen van de cliënten. Echter, bij een verschil van mening tussen de beide deelraden, is de stem van de Bewonersraad doorslaggevend.

 Brochure Bewonersraad
 

De Ondernemingsraad is een zelfstandig orgaan binnen Maasveld en vertegenwoordigt de medewerkers van Maasveld. De Ondernemingsraad Maasveld bestaat uit negen leden, met een zittingstermijn van vier jaar. De Ondernemingsraad heeft een toetsende, adviserende, signalerende en meedenkende rol met als uitgangspunt de WOR. Twee leden van de Ondernemingsraad van Maasveld hebben zitting in de Centrale Medezeggenschapsraad Medewerkers (CMZm) van Koraal Groep.

Contact:

Deel deze pagina op