Kwaliteit en Veiligheid

Veiligheid
Veiligheid
Kwaliteit en veiligheid gaan bij Maasveld hand-in-hand. Op Koraal niveau is er binnen het kwaliteitsmanagement een verbijzondering gemaakt voor het veiligheidsmanagement.
Lees meer

Het doel daarvan is te komen tot een integraal Veiligheidsmanagementsysteem dat passend is bij de aard van de organisatie. Eind 2012 is hiervoor een meerjarentraject gestart met een doorloop tot eind 2015.

In 2014 stonden de thema’s Fobo, Vrijheidsbeperking, Preventie-organisatie en Persoonlijke veiligheid centraal. Aan de hand van audits zijn op deze thema’s doelgerichte checklists ontwikkeld die toegepast kunnen worden binnen de organisatie. Verder is gestart met het thema samenwerking met ketenpartners en leveranciers; dit thema loopt door in 2015. Tot slot is er specifieke aandacht geweest voor de risicoperceptie en risicobeheersing ten gevolge van het afsluiten van ruimten of gebouwen waar cliënten en medewerkers verblijven. Dit traject is in 2014 nagenoeg afgerond.

Vanaf april 2017 is het FOBO meldsysteem opgevolgd door het VIM meldsysteem (Veilig Incident Melden). Dit nieuwe systeem moet als verbeterde 'tool" de zorg voor de cliënt en medewerker beter ondersteunen en helpen bij het terugdringen van incidenten of gevaarlijke situaties.

Veiligheid bij Maasveld
Dat de veiligheid van bewoners, medewerkers, vrijwilligers en bezoekers alle aandacht bij Maasveld krijgt, spreekt voor zich. Zo is er in alle nieuwbouwpanden gebruik gemaakt van de allernieuwste veiligheidsvoorzieningen en is Maasveld proactief bezig om die veiligheid te borgen.

Cliënttevredenheid
Vanaf 2014 zijn organisaties die aangesloten zijn bij de VGN verplicht om minimaal eens per drie jaar de tevredenheid van hun cliënten te meten. Zij moeten hierbij gebruik maken van een instrument uit de waaier van het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg van de VGN.
Lees meer

Maasveld heeft gekozen voor het meetinstrument “Mijn Mening”. In de woningen wordt daarmee de tevredenheid van de cliënten gemeten en worden de uitkomsten vervolgens gebruikt bij de zorgplan besprekingen om de zorg hier mee te verbeteren. Maasveld wil graag jaarlijks weten hoe de cliënten de zorgverlening ervaren en wat er gedaan kan worden om de tevredenheid te vergroten.

Infographic Mijn Mening Maasveld 2017

Deel deze pagina op