Intern scholingsaanbod

Sensorische informatieverwerking
Sensorische informatieverwerking
Sensorische informatieverwerking is het vermogen om informatie uit de wereld om ons heen en vanuit ons eigen lichaam op te nemen. Die informatie vervolgens te selecteren en met elkaar te verbinden, zodat we er op een juiste manier op kunnen reageren. Het gaat om een goede samenwerking tussen het waarnemen van en reageren op onze omgeving.
Lees meer

Het is een onbewust, neurologisch proces, dat zich tijdens de kinderjaren ontwikkelt. Wordt die ontwikkeling verstoord, dan is de reactie op zintuigprikkels te sterk, juist te weinig of zelfs helemaal afwezig. Met zogenoemde schrik-, vlucht- of vechtreacties als gevolg. Problemen in de sensorische informatieverwerking kunnen zich uiten in gedrag-, leer- en/of motorische problemen. Voorbeelden hiervan zijn automutilatie, overactief gedrag, concentratieproblemen, onhandig bewegen en problemen met de oog-handcoördinatie. Mensen met een verstandelijke beperking hebben er vaak last van.

Deelnemers aan de cursus Sensorische Informatieverwerking (SI) ervaren zelf wat (verstoorde) prikkelverwerking betekent. Ook worden de zintuigsystemen besproken. Er wordt dieper ingegaan op hyperresponsiviteit/ hyporesponsiviteit, alertheid en het sensorisch profiel. Deelnemers leren anders te kijken naar hun omgeving, zichzelf en de problemen die bewoners ondervinden en leren de vertaalslag te maken naar praktische, dagdagelijkse situaties.

Autisme
Autisme
Bij mensen met autisme werkt de informatieverwerking in de hersenen op een afwijkende manier. Autisme kenmerkt zich onder meer door een verminderd vermogen tot sociaal contact en communiceren. Mensen met autisme zijn vaak gevoeliger (of juist minder gevoelig) voor bepaalde prikkels, zoals geluid of pijn.
Lees meer

Autisme heeft grote invloed op iemands leven. Hoe groot en op welke manier precies verschilt per persoon, en ook per levensfase. Sommige mensen met autisme kunnen met de juiste begeleiding een behoorlijk zelfstandig leven leiden, anderen hebben hun leven lang veel hulp nodig.

De cursus autisme helpt medewerkers in het vergroten van inzicht in de problematiek waar bewoners met autisme mee worstelen. Hoe denken mensen met autisme? Hoe beleven zij de wereld om zich heen? Centraal staat de vraag: wat is autisme en wat zijn de gevolgen hiervan?

In de praktijkmodules leren medewerkers hoe ze met de gevolgen van autisme om kunnen gaan en hoe ze bewoners met autisme het beste kunnen ondersteunen.

Brain Blocks
Brain Blocks
Brain Blocks bieden mensen met autisme mogelijkheden het eigen perspectief te verduidelijken. Anderen, zoals hun familieleden, vrienden en klasgenoten, krijgen beter inzicht in het gedrag van de autistische zoon, zus of vriend. Het wordt duidelijk wat deze informatieverwerkingsstoornis inhoudt en wat de gevolgen zijn voor het dagelijks functioneren.
Lees meer

Het doel van Brain Blocks is om voor alle betrokkenen één beeld en één taal te creëren, zodat het onderling begrip, communicatie en interactie worden verbeterd. Uiteindelijk leidt het tot een grotere bewustwording en meer acceptatie van mensen met autisme.

Brain Blocks is een visueel hulpmiddel dat helpt bij het geven van psycho-educatie over autisme aan mensen met autisme en andere betrokkenen. Voordeel is dat kennis makkelijker beklijft. Doordat iedereen met één beeld en één taal werkt, zijn medewerkers in staat om op dezelfde manier de vertaling te maken van praktijk naar theorie. De eigen perceptie wordt losgelaten. Aansluiting op de beleving van bewoners wordt gestimuleerd. Ook dit is een vorm van ‘werkplek leren’; leren door te doen!

Maasveld heeft Brain Blocks geïntegreerd in trainingen en bij individuele coaching. Medewerkers ervaren het als een prettig hulpmiddel. Gedacht wordt aan het inzetten van Brain Blocks voor mantelzorgers, wettelijk vertegenwoordigers en vrijwilligers. Het heeft een positief effect op de betrokkenheid, deskundigheid en tevredenheid.

DDG
DDG
In de training DDG wordt aandacht besteed aan de preventie van en omgang met dreigend en destructief gedrag. De training biedt praktische en direct toepasbare mogelijkheden om in contact met bewoners die het even moeilijk hebben, bedreigende en destructieve situaties te voorkomen.
Lees meer

De achterliggende visie is onze bewoners zoveel mogelijk zelf de regie te laten behouden of, indien dit niet mogelijk is, deze zo snel mogelijk terug te geven.

Medewerkers leren vaardigheden om dreigend, destructief gedrag op een humane manier te beëindigen, zodat de veiligheid van bewoners en betrokkenen is gegarandeerd. De nadruk ligt uiteraard op preventie, zodat met vroegtijdige interventie en de juiste aanpak erger kan worden voorkomen.

Medicatie
Medicatie
De zorg wordt steeds complexer en het zorgsysteem ingewikkelder waardoor een vergissing snel gemaakt is. Het kleinschalig wonen en de toename van stand alone-plekken, waar medewerkers alleen werken met één of meerdere bewoners, zorgen ervoor dat er een groter beroep wordt gedaan op de persoonlijke verantwoordelijkheid.
Lees meer

Er is nu eenmaal minder gelegenheid tot overleg. Veel bewoners hebben dagelijks medicatie nodig. In de training staat kennis van en inzicht in de werking en bijwerkingen van medicatie voorop. Er is vooral veel aandacht voor de vijf belangrijkste medicatiegroepen. Daarnaast geeft de training informatie rondom lichamelijke en psychiatrische ziektebeelden. In de verdiepingsmodule wordt ingegaan op specifieke medicatiegroepen, zoals bijvoorbeeld de psychofarmaca en de invloed op psychiatrische ziektebeelden, maar ook medicatie bij bijvoorbeeld ouderen en mensen met autisme.

Een van de uitgangspunten is medewerkers meer bewust te maken van het belang van medicatie en medicatiekennis. Ze worden uitgedaagd sneller en actiever in te grijpen bij afwijkende signalen in de lichamelijke toestand of het gedrag van bewoners. Meer verantwoordelijkheidsbesef, sneller signaleren, adequaat reageren en evalueren. Zo krijgen bewoners de zorg die ze nodig hebben en wordt de patiëntveiligheid gewaarborgd.

Moreel beraad
Moreel beraad
Vrij en openlijk praten over dilemma’s op het werk en het (morele) ongemak dat je daarbij voelt. Leren wat meer kritisch en onderbouwd je werk te doen. Bewust zelf keuzes maken en nadenken over wat in het werk van belang is. Omdat het de kwaliteit van zorg ten goede komt. Met alleen het naleven van regeltjes ben je er namelijk niet.
Lees meer

Moreel beraad is een gesprek waarin de deelnemers gezamenlijk een ethische kwestie uit hun werk bespreken. Zij doen dit gestructureerd, aan de hand van een gespreksmethodiek, en met behulp van een gespreksleider.

Het doel: meer zelfkennis en morele gevoeligheid, verheldering van problematische situaties, betere besluitvorming, betere onderlinge samenwerking en werkafspraken, attitudeverandering, grotere openheid en onderling begrip. Daar hebben niet alleen de bewoners, daar heeft iedereen baat bij.

Palliatieve zorg
Palliatieve zorg
Palliatieve zorg is een benadering die de kwaliteit van het leven verbetert van patiënten en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening. Inzet is het voorkomen en verlichten van lijden door middel van vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling en behandeling van pijn en andere problemen van lichamelijke, psychosociale en spirituele aard.
Lees meer

Iedereen die in de zorgsector werkt, kan geconfronteerd worden met mensen die in de eindfase van hun leven zijn aanbeland. Ook in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking worden cliënten ouder en krijgen te maken met ziekten zoals kanker, COPD, dementie, hartfalen etc. Het bieden van optimale palliatieve zorg aan mensen met een verstandelijke beperking is vaak extra complex en stelt hoge eisen aan hulpverleners. Zo zijn bijvoorbeeld kwaliteit van leven en zelfbeschikking lastige thema’s als communicatie vanwege de verstandelijke beperking moeilijk is. En hoe stel je bijvoorbeeld pijn of angst vast als iemand niet kan spreken of geen directe uiting geeft aan pijn of angst? Goede afstemming en inzet van alle betrokken disciplines erg belangrijk.

Sinds 2013 hanteert Maasveld haar eigen Handboek Palliatieve Zorg. Uitvoerende medewerkers worden geschoold om palliatieve zorg optimaal uit te voeren en de kwaliteit van palliatieve zorg te verbeteren. Deze scholing gebeurt in samenwerking met Zuyd Opleiding en Training Gezondheidszorg. De scholing omvat vijf dagdelen waarin algemene principes van palliatieve zorg, symptoombehandeling, psychosociale en spirituele zorg en de organisatie van palliatieve zorg binnen Maasveld centraal staan. Ook de zorg voor elkaar maakt deel uit van de cursus.

Skillslab Maasveld
Skillslab Maasveld
Onder een skillslab wordt in deze verstaan:
“Een of meerdere ruimte(s), ingericht als een cliëntenkamer, waarin alle benodigdheden voorhanden zijn om op een interactieve en praktische manier (student)verpleegkundigen/ verzorgende/ (para) medici (bij) te scholen in hun verpleegtechnische vaardigheden. Hiertoe is het mogelijk om naast deelvaardigheden de vaardigheid ook integraal te oefenen of te toetsen in een oefensituatie.”
Lees meer

Zoals deze definitie al verklaard, is het vooral de bedoeling dat in een skillslab verpleegtechnische vaardigheden aangeleerd, geoefend en getoetst worden door een skillslab verpleegkundige. Het skillslab zal dan ook in het bijzonder toegespitst zijn op het gebruik door (student)verpleegkundigen/verzorgenden. Er wordt gekozen voor het zo veel mogelijk inrichten van het skillslab als ware een cliëntenkamer. Hiervoor wordt gekozen vanwege het grote belang van context gebonden leren en het realistisch maken van een (toets)situatie. Toetsing vindt dan plaats op een oefenpop, of eventueel waar mogelijk in de praktijk zelf, waarbij de vaardigheid op een meer integrale manier getoetst kan worden.

Om met verstandelijk beperkte mensen te kunnen werken, moet men de volgende competenties bezitten:

  1. Inlevingsvermogen, om de bewoner op zijn/haar gemak te stellen en om duidelijk te maken wat gaat gebeuren.
  2. Open houding hebben, bewoner serieus nemen en naar hem/haar luisteren.
  3. Vriendelijk en geduldig zijn, rustig praten, eenvoudig taalgebruik en boodschap zo nodig met beeldmateriaal verduidelijken.
  4. De tijd nemen, onder meer om dingen te herhalen.

Goed getraind medisch personeel is van levensbelang.

De kwaliteit van de zorg blijft altijd voor verbetering vatbaar. Medische professionals die hun vak serieus nemen, raken dan ook nooit uitgeleerd. In het belang van de bewoner moeten zij hun technische vaardigheden ‘up to date’ houden. Dat vraagt om permanente scholing en training onder zo realistisch mogelijke omstandigheden. Regelmatig oefenen met natuurgetrouwe simulatiematerialen is de beste voorbereiding op de dagelijkse praktijk. Medici en zorgverleners raken op die manier, zonder enig risico, volledig vertrouwd met de meest uiteenlopende ingrepen. Waardoor ze bewoners beter, efficiënter en bovenal veiliger kunnen behandelen.

Gedeelde Verantwoordelijkheid
Gedeelde Verantwoordelijkheid
Door middel van het ontwikkelen van theoretische en praktische kennis en vaardigheden wordt gewerkt aan het verbeteren van de samenwerking tussen professionals onderling, de bewoners en de informele zorg.
Lees meer

In de cursus wordt intensief ingezet op drie aspecten die van belang zijn: het verbeteren van de communicatie, het juist toepassen en integreren van feedback en het optimaliseren van de onderlinge samenwerking. Een goede luisterhouding en het op een juiste, prettige manier voeren van een (twee)gesprek, op een goede manier feedback geven en ontvangen, verbetert de communicatie tussen medewerkers onderling, maar ook met bewoners, verwanten en wettelijk vertegenwoordigers. Goede communicatie leidt tot gedeelde verantwoordelijkheid en uiteindelijk een hogere kwaliteit van zorg.

M.O.V.E. (Meer Ordenen Vanuit Ervaringen)
M.O.V.E. (Meer Ordenen Vanuit Ervaringen)
Elk mens neemt de wereld om zich heen waar en verwerkt deze prikkels en indrukken tot ervaringen. Onze bewoners vormen daarop geen uitzondering. M.O.V.E. ondersteunt medewerkers in het herkennen en begrijpen van het ordenen van ervaringen. Door het vergroten van kennis in de ondersteuning en bejegening van bewoners en het opdoen van ervaringen kunnen de medewerkers adequater aansluiten bij hun belevingswereld en behoeften.
Lees meer

Medewerkers krijgen tijdens de scholing M.O.V.E. meer inzicht in de manier waarop zijzelf en hun bewoners de verschillende ervaringen ordenen en welke betekenis hieraan kan worden gegeven. Hierdoor begrijpen ze beter hoe het gedrag van bewoners tot stand komt en hoe hierbij aangesloten kan worden. Daarnaast komen de begrippen Totale Communicatie, communicatievormen en communicatiefuncties aan bod. Dit leidt tot verbetering in de communicatie en het contact met de bewoner.

Deel deze pagina op